Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Konference SPOLEČNĚ - kategoriální pastorace kaplanských duchovních služeb

Minulý čtvrtek se v nádherných prostorách Emauzského kláštera v Praze uskutečnila společná ekumenická konference kaplanských služeb, která měla název SPOLEČNĚ aneb Kaplanská služba v kategoriální pastoraci. Na jednom místě se tak poprvé v historii potkali kaplani z vězeňské, vojenské, policejní a nemocniční duchovní služby. Setkání se navíc neslo v ekumenickém duchu, jelikož se konference účastnili kaplani nejen z katolické církve, ale i z dalších církví, které jsou sdružené pod Ekumenickou radou církví. Konference se účastnilo kolem 140 kaplanů. Účastnil se jí i generální ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis, který tak symbolizoval pomyslné propojení důležité státní instituce s oblastí církevní. Z představitelů katolické církve byli účastni tři biskupové, plzeňský biskup Tomáš Holub, pražský pomocný biskup Zdenek Wassebauer a olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, kteří tak svou aktivní účastí akcentovali důležitý přínos kaplanské služby pro naši českou společnost. Prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík, v roli hostitele, všechny účastníky na začátku přivítal, aktivně se do konference zapojil přednesením svého příspěvku o kategoriální pastoraci a byl jeden ze čtyř hlavních diskutujících v rámci závěrečné panelové diskuse. Dalšími diskutujícími pak byl generální sekretář ERC Petr Jan Vinš, nově zvolený synodní senior českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný a pomocný biskup pražský Zdenek Wassebauer. Důležitým výstupem z celé konference se pak stalo podepsání Memoranda o ekumenické spolupráci všech čtyř přítomných „rezortních“ duchovních služeb, tedy vojenské, nemocniční, policejní a vězeňské služby. Svoje podpisy pak připojili i přítomní církevní představitelé.  Za povšimnutí stojí alespoň kousek textu zmíněného Memoranda: “ Účastníci Konference „SPOLEČNĚ“ proto považují za potřebné a důležité vytvoření nové platformy pro sdílení, předávání zkušeností, i možnosti společného postupu vůči institucím a vzájemné užší spolupráce mezi církvemi v oblasti kategoriální pastorace.“ Srdcem celé konference se staly příspěvky a představení jednotlivých kategorií pastorace, v rámci vystoupení policejního kaplana Jiřího Ignáce Laňky, vězeňského hlavní kaplana Otto Brocha, hlavního vojenského kaplana Jaroslava Kníchala a nemocničního kaplana Pavla Rumla, předsedy Asociace nemocničních kaplanů. Pro mě osobně bylo velmi inspirativní a ekumenicky výmluvné vystoupení kazatele Církve bratrské Pavla Hoška, profesora z Evangelické teologické fakulty, který svoji přednášku postavil na díle současného papeže Františka Fratelli tutti. Stal se tak jednoznačným důkazem toho, že nastartovaná kategoriální pastorace bude i nadále pokračovat v ekumenickém duchu úzkou spoluprací kaplanských služeb, do které se snad časem přidá i služba školních kaplanů.

 

František Zakopal, Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví při ČBK

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign