Duchovní služba pro nemocné

Rada pro pastoraci ve zdravotnictví

Promluva patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty na ekumenické bohoslužbě vyslání nemocničních kaplanů v Náchodě

Jan 13,1-15  Kaplanská služba je prokazováním lásky podle Ježíšova příkladu

 

Vážení církevní představitelé, milé kaplanky a milí kaplani, sestry a bratři!

 

Kaplanské službě můžeme rozumět jako „prokazování lásky“, jednání podle příkladu Krista a naplňování společného poslání ve specifické oblasti či prostředí.

 

Dnešní vyslání nemocničních kaplanů a kaplanek se uskutečňuje v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické vztahy navazujeme, prohlubujeme, pěstujeme a rozvíjíme při různých příležitostech. Ale v tomto lednovém období probíhají se zvláštní intenzitou a rozsahem společná modlitební setkání křesťanů z různých tradic a společenství. Proběhlo modlitební setkání teologických fakult a škol, které bylo organizováno studenty. Představitelé České biskupské konference a Ekumenické rady církví se setkají v pondělí v Praze. V tomto čase probíhají ekumenická setkání na mnoha místech ve světě i v naší vlasti. Ekumenická myšlenka a vize jednoty křesťanů podle vůle Krista se naplňuje právě při společné modlitbě, kdy do pozadí ustupují dřívější i novější spory a zdůrazňované rozdíly mezi námi.

 

A ještě i dalším důležitým způsobem rezonuje nepřeslechnutelným souzvukem myšlenka ekumenismu. A tím je společná pastorační služba v armádě, vězeňství a v nemocničním prostředí. Tato služba přesahuje naše církevní hranice a je otevřena všem lidem bez ohledu na to, zda se považují za věřící, nebo to o sobě tvrdit nechtějí. Jde o člověka v jeho jedinečnosti, na kterého dolehla nemoc, který prožívá tíživou životní situaci a v jehož nitru se skrytě odehrává duchovní zápas.

 

K příležitosti vyslání nemocničních kaplanů byl zvolen biblický příběh z Janova evangelia o umývání nohou. Náleží k velikonočním textům, a tak bývá také nejčastěji vykládán. Svědectví o Ježíšově jednání v Janově evangeliu má rovinu svátostnou. Člověk je očišťován svátostí křtu a svátostí večeře Páně. A toto očištění přináší Ježíš svou jedinečnou obětí lásky za druhé (J 13,8b.10a). Ale je zde i druhá rovina – diakonická, zcela konkrétní služba druhým (J 13,14). Biblická událost tohoto Ježíšova jednání proto přináší trvalou inspiraci i pro kaplanskou službu.

 

Ježíš „prokázal svou lásku až do konce“ (J 13,1). Takto je uvedeno Ježíšovo jednání. Kaplanskou službu bychom mohli charakterizovat jako „prokazování lásky“. Vyznačuje se přístupem lásky, vztahem soucitu k druhému člověku, zájmem o každého člověka. Kristus prokázal lásku vůči nám, i my máme druhým prokazovat lásku. Vůči člověku, ať je v jakékoli situaci, i v jeho konečnosti a křehkosti. Řečeno s knihou Kazatel, v čase „rození i umírání“ (Kaz 3,2).

Ježíš říká: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já“ (J 13,15). Kaplanská služba je přijetím služby po příkladu Ježíše v nemocničních zařízeních. Ježíšovo jednání je pro nás příkladem v mnohém, a také i ve vztahu k nemocným a strádajícím.

 

Na naše dnešní evangelijní čtení ze 13. kapitoly Jana navazuje ještě další výrok, který bych chtěl zmínit. „Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal“ (J 13,16). Tento Ježíšův výrok se týká vyslání, poslání. Být kaplanem znamená mít vědomí, že jsem poslán, vyslán. Jsme k druhým lidem posláni samotným Ježíšem. I skrze naši nepatrnou službu se projevuje Ježíšův vztah lásky ke konkrétnímu člověku. Můžeme mu pomáhat nacházet orientaci ve složitém životě, ulehčovat mu jeho situaci a úděl.

 

Vážení kaplani a kaplanky, vaším posláním je být nablízku všem lidem, zvláště nemocným, a pomáhat jim z hlubokých zdrojů křesťanské víry. Ať je v tom pro vás i nadále Ježíš zdrojem i oporou. Amen.

 

 

Promluva při vyslání nemocničních kaplanů v Náchodě – 21. ledna 2023 – Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Zobrazit všechny zprávy

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit vše

Copyright © 2020 dspn.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign